راه ارتباطی متنی و ارائه نظرات و ثبت شکایات :

ما این اطمینان را به شما می دهیم که در اولین فرصت نظرات و شکایات شما توسط همکاران ما بررسی شده و نتیجه آن به اطلاع شما برسد.